ATALAN SİGORTA

Anasayfa |

Deprem sigortası

Deprem sigortası

Zorunlu Deprem Sigortası İle İlgili Sıkça Sorulan Sorular

 

 

Zorunlu deprem sigortasında tazminat ödenmesi ne şekilde olur?

Tazminat miktarının yasa ve poliçe hükümlerine göre tespit edilmesinden sonra Doğal Afet Sigortaları Kurumu, sigorta bedelini aşmamak kaydıyla kesinleşmiş olan tazminat miktarını en geç takip eden bir ay içerisinde hak sahibine ödemek zorundadır.

 

Zorunlu deprem sigortasında tazminat hakkının eksilmesi hali olabilir mi?

Binanın ve her bir bağımsız bölümün projeye aykırı olarak ve taşıyıcı sistemi etkileyecek şekilde tadil edilmesine veya zayıflatılmasına neden olan veya buna imkan veren malik veya intifa hakkı sahibi, meydana gelen zararın bu nedenle ortaya çıktığının veya arttığının tespit edilmesi durumunda bu tutar kadar tazminat alma hakkını kaybeder.

 

Zorunlu deprem sigortasında sigorta bedeli ödenen hasar tazminatı kadar eksilir mi?

Kısmi hasar halinde sigorta bedeli, rizikonun gerçekleştiği tarihten itibaren, ödenen tazminat tutarı kadar eksilir. Sigorta bedelinin eksildiği hallerde, hasarlı binanın, hasardan bir gün önceki haline getirildiği tarihten itibaren başlamak üzere, gün esası ile prim alınmak suretiyle sigorta bedeli yükseltilir. Deprem sonucu tam hasar meydana geldiği takdirde, tazminatın ödenmesi ile birlikte sigorta teminatı sona erer. Zorunlu deprem sigortası ile depremin, yangın, infilak ve yer kayması dahil, sigortalı binalarda ve temellerinde, doğrudan neden olacağı maddi zararlar, sigorta bedeline kadar Doğal Afet Sigortaları Kurumu tarafından teminat altına alınmıştır.

 

Zorunlu deprem sigortası yaptırılmaması durumunda cezai yaptırım uygulanır mı?

Zorunlu deprem sigortasının uygulamaya konulmasını takiben, 27 Mart 2001 tarihinden itibaren, Zorunlu deprem sigortası yaptırması gerekirken bunu ihmal edenler, bu sigorta kapsamında karşılanacak zararlar için doğal afetlerle ilgili mevzuat çerçevesinde hak sahibi olamamaktadırlar. Ayrıca tapu tescil işlemlerinde Zorunlu deprem sigortasının yaptırılmış olduğuna dair belgenin ibraz edilmesi mecburiyeti vardır.

 

Zorunlu deprem sigortasında eşyalar teminat kapsamında mıdır?

Zorunlu Deprem Sigortası sadece binaları kapsamaktadır.

 

Zorunlu deprem sigortası yaptırmak için gerekli belge ve bilgiler nelerdir?

Sigortalının adı, adresi, telefon numarası, vergi kimlik numarası, sigorta ettirenin vergi kimlik numarası, sigortalanacak binanın açık adresi, tapu bilgileri, (ada, pafta, parsel, sayfa no.) inşa yılı ve yapı tarzı, toplam kat sayısı, hasar durumu, evin brüt yüzölçümü ve mekanın kullanım şekli.

 

Hasar olduğunda hangi poliçeden ödeme yapılır?

Sigortalının hem Zorunlu deprem sigortası poliçesi hem de sigorta şirketinden düzenlettirmiş olduğu ihtiyari poliçesi var ise hasar Zorunlu deprem sigortası poliçesi kapsamında ödenir, aşan miktar için ihtiyari poliçe kapsamında ödeme yapılır.

 

Hasar ihbarı nereye yapılır?

Riziko'nun gerçekleştiği öğrenildiği tarihten itibaren en geç 15 gün içinde Doğal Afet Sigortaları Kurumu'na veya poliçeyi düzenleyen sigorta şirketinin genel müdürlüğüne, bölge müdürlüğüne veya yetkili acentelerine hasar ihbarında bulunulabilir.

 

Kat irtifakı, kat mülkiyetinin aralarındaki fark nedir?

Kat irtifakının bina tamamlanmadan, kat mülkiyetinin ise bina tamamlandıktan sonra tesis edilmesidir.

Yapı kullanma belgesi, inşaat ruhsatı yerine geçebilir mi?

Yapı kullanma belgesi (iskan belgesi / iskan müsadesi), inşaat ruhsatını da içermektedir. Şartların oluşması açısından inşaat ruhsatından daha kapsamlıdır. Yapı kullanma belgesi her bağımsız bölüm için tek tek veya yapının tamamı için de verilebilir.

Arsa tapusuyla yapılan poliçede mesken 1999 dan sonra yapıldı ise bunun kontrolü nasıl yapılmalıdır?

Bilirkişi aracılığıyla, ilgili binaya ait tapu tahsis belgesine göre, binanın yaşından, o binada oturan kişilerin elektrik, su gibi abonelik işlemlerinden ya da muhtar kaydı’ndan yapılabilir.

Arsa tapusu üzerine bina yapıldığında bu değişiklik arsa tapusuna mı eklenir?

Cins tashihi'nde değişiklikler eski tapulara işlenmez. Tapu kütüğüne yeni bir sayfa açılır. Poliçe bu yeni tapu bilgilerine göre yapılmalıdır.

Kat ilavesi ve arsa payı değişikliği ne şekilde olmaktadır?

Tadilat projesini tasdik ettirerek ilave yapılır. İlave edilecek katlarla ilgili yeni hesaplama yapılır. İlave edilecek kat arsa payından hak almalıdır. Bağımsız bölümler değiştiği için, arsa payı da değişecektir. Kat malikleri anlaşırsa, ek katlar hepsine ait olmaktadır.

Tapu üzerindeki yönetim tarihi inşaatın başlangıç tarihi midir?

Tapu üzerindeki yönetim tarihi, yönetim planının kabul edildiği tarihtir, inşaatın başlangıç tarihi değildir. En son aşamada, kat mülkiyetine geçilme aşamasındadır.

Arsa üzerine mesken yapılıp kat mülkiyeti tapusu alındığında, arsa tapusu üzerinde değişiklik (tashih) yapılır mı?

Tapular kişinin elinde kalır, tapu dairesi tarafından geri alınmaz. Bir yerle ilgili birkaç tapu olabilir, tapu kayıtları alenidir, önemli olan tapu dairesindeki kayıttır.

Tapudaki bilgilerin gerçek olup olmadığı tapu kaydından öğrenilebilir. Tapu senedi hiçbir zaman resmi belge değildir, tapuda işlem yaptırmak için verilmiştir.

Tapunun kooperatif üyelerine tahsisi ne şekilde olmaktadır?

Öncelikle kooperatif sahibinin ferdileşmeye geçme kararı almaları ve kooperatifi bitirmeleri gerekir. Ferdi tapuları almak üzere tapuya başvurulur. Ferdi mülkiyetleşme, kooperatifin sona erme şekillerinden biridir.

Müştemilat, bekçi evi gibi ek yapılara tapu çıkartılabilir mi?

İnşaat ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi alınırken tapuda müştemilat olarak bu ek yapılar belirtildiyse ayrı bir tapu çıkartılamaz. Bekçi evi gibi binalar için projede ayrı bir bölüm verilirse bu binalar ek yapı olarak değerlendirilmez ayrı tapu çıkartılabilir.

Tapuda garaj ve bodrum olarak görünen yerler için ZDS yapılmakta mıdır ve ayrı poliçeler halinde mi yapılmalıdır?

Bu yerler için ZDS yapılmaktadır ve tapuda dairenin eklentisi olarak gözüküyorsa m2 ler birleştirilerek yapılır. Eğer bu yerler için tek tapu değil de ayrı tapu çıkartılmışsa ayrı poliçe düzenlenmelidir.

Tapu üzerinde yapılacak isim değişikliği, ada-pafta-parsel-sayfa numaralarının değişmesine neden olur mu?

İsim değişikliği, ada-pafta-parsel-sayfa numaralarının değişmesine neden olmaz. Bu değişikliğin sebebi ilgili arsa üzerinde düzenleme yapılmış olmasıdır. Düzenleme ortaklık payı’na göre her arsa sahibi, parsel büyüklüğüne göre arsasının yüzölçümünün %40’ına kadar olan kısmını bedelsiz olarak vermek zorundadır. Bu %40’lık kısım o bölgeden geçecek tali yollar, o bölgede bulunacak parklar, yeşil alanlar gibi bölümler için kullanılmaktadır. Düzenleme sonucunda ada-pafta-parsel-sayfa numaraları değişmekte, arsa imara uygun hale getirilmekte ve kıymetlenmektedir. Bu düzenlemeler tapu sahiplerinin rızası aranmadan yapıldığı için, çoğu tapu sahibinin bundan haberi olmamaktadır.

Poliçe düzenlemek için gerekli bilgiler nelerdir?

Gereken bilgiler şunlardır:

 • Sigortalının adı, adresi, telefonu, varsa cep telefonu
 • Sigortalının vergi kimlik numarası ve T.C. kimlik numarası
 • Sigortalanacak yerin açık adresi
 • Tapu bilgileri (ada, pafta, parsel, sayfa no) (mesken tapusu veya arsa tapusu)
 • Binanın inşa yılı (1975 ve öncesi, 1976-1996 arası, 1997-1999 arası, 2000 ve sonrası)
 • Binanın yapı tarzı (çelik/betonarme karkas, yığma kagir, diğer)
 • Binanın toplam kat sayısı
 • Binanın hasar durumu (hasarsız, hafif hasarlı, orta hasarlı)
 • Meskenin (dairenin) brüt yüzölçümü (m2)
 • Meskenin (dairenin) kullanım şekli (mesken, ticarethane, büro, diğer)

Zorunlu Deprem Sigortası tümüyle beyan esas alınarak düzenlenmektedir. Yanlış beyandan doğabilecek tüm sorumluluk sigorta ettirene aittir.

Zorunlu Deprem Sigortasını kiracı kendi adına yaptırabilir mi?

Zorunlu Deprem Sigortası, kiracı tarafından kendi adına yaptırılamaz. Kiracı Zorunlu Deprem Sigortasını "sigorta ettiren" sıfatıyla ve ancak ev sahibi adına yaptırabilir. Ancak her durumda tazminat ödemesi tapuda belirtilen hak sahibine yapılır.

Sigortalı yaşadığı ilden başka bir ilde bulunan konutu için Zorunlu Deprem Sigortası yaptırabilir mi?

Sigortalı, halen yaşadığı ilden başka bir ilde bulunan konutu için Zorunlu Deprem Sigortası yaptırabilir.

Aynı bina içinde birden fazla daire sahibi olanlar tek poliçe ile teminat alabilir mi?

Her  bir bağımsız bölüm için ayrı  poliçe düzenlenebilir.

Bir apartmanda daire sahibi kişi ZDS yaptırdığında ve hasar meydana geldiğinde diğer daire sahipleri ZDS yaptırmamışsa uygulama nasıl olacaktır?

Diğer konut sahiplerinin poliçe yaptırmamış olması tazminat ödemesi için engel teşkil etmemektedir. Hasar durumunda tazminat ödemesi, poliçesini yaptırmış olan sigortalı daireye ödenecektir.

Sigorta şirketleri ve acenteleri, Zorunlu Deprem Sigortası kapsamındaki binalar için, zorunlu deprem sigorta poliçesi olmadan ihtiyari deprem sigortası poliçelerini düzenleyebilirler mi?

Sigorta şirketleri ve acenteleri, Zorunlu Deprem Sigortası kapsamındaki bağımsız bölümler ve binalar için bu sigorta ile verilen teminat yerine isteğe bağlı konut sigorta poliçesi yapamazlar. Ancak, Zorunlu Deprem Sigortası yapılan bağımsız bölüm/binanın değeri zorunlu deprem sigorta poliçesi ile verilen teminat tutarının üzerinde ise, bu tutarın üzerindeki kısım için, Zorunlu Deprem Sigortası'nın yapılmış olması kaydıyla, sigorta şirketleri tarafından konut sigorta poliçesi yapılabilir.

Yenileme işlemi hangi tarihe kadar yapılabilir?

Bu konuda bir sınırlama olmayıp vadesi biten poliçe istendiği tarihte herhangi bir cezai yaptırım olmaksızın aynı gün itibari ile  tanzim  edilebilir. Ancak poliçe vadesinin bitim tarihi ile yeni poliçenin tanzim edilidiği tarih aralığında teminatsız kalınır. Bu sebeple poliçenin vade bitim tarihinde yenilenmesi önem taşımaktadır.

Poliçe vadesi sona erdiğinde yenileme mutlaka eski sigorta şirketi ile mi yapılmak zorundadır?

Herhangi  bir yetkili acente ve banka şubesinden yenileme yaptırılabilir.

Tapu birden fazla kişinin adına iken sigortanın tamamı sadece bir kişi için yapılabilir mi? Ya da hissedarlardan biri kendi hissesi oranında ZDS yaptırabilir mi?

Tapuda birden fazla hissedar varsa poliçe birinin adına yapılsa dahi hasar olduğunda ödeme tapuda belirtilen hisseler oranında tüm hak sahiplerine yapılacaktır. Hissedarlardan birinin sadece kendi hissesi için ZDS yaptırması mümkün değildir.

Dubleks evler için ZDS nasıl yapılmaktadır?

Toplam m2 üzerinden tek bir poliçe düzenlebilir.

ZDS poliçesi yaptırılırken arsa değeri dikkate alınır mı?

ZDS poliçesi binaya gelen zararları kapsamaktadır. Deprem sonucunda arsa değeri değişmeyeceğinden ZDS yapılırken bu pay dikkate alınmaz, beyan edilen m2 üzerinden hesaplanan bina bedeli esastır.

Tapudaki m2 ile kullanılan m2 farklı ise hangi değer dikkate alınmalıdır?

Poliçe yapılırken aslolan beyandır. Deprem olduğunda gerçek m2 dikkate alınarak hasar hesaplaması yapılmaktadır.

Kat mülkiyeti olmadan zorunlu deprem sigortası poliçesi yapılabilir mi?

Bir binanın Zorunlu Deprem Sigortasına tâbi olabilmesi için esas koşul, tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tâbi taşınmazlar (arsa, arazi vb.) Üzerinde mesken olarak inşa edilmiş olmasıdır. Bu itibarla, tapu müdürlükleri tarafından düzenlenmiş, tapu kaydını içeren ve özel mülkiyete tâbi olan (başka bir deyişle hazine ve kamu arazisi üzerinde bulunmayan) binalar Zorunlu Deprem Sigortası kapsamındadır. Kat mülkiyetinin bulunmaması durumunda da poliçe yapılabilir.

Geçmişe yönelik ZDS poliçeleri düzenlenebilir mi?

Poliçe vadesi başladıktan sonra oluşacak hasarlar teminat kapsamındadır.

Hasar görmüş konutlar için Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi düzenlenebilir mi?

Hasar görmüş binalar, Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca "hafif/orta/ağır" olarak üç bölümde sınıflandırılmaktadır. "hafif" hasarlı olarak belgelendirilen binalar, sigortalının bu yöndeki beyanına istinaden sigorta kapsamına alınabilir. "orta" hasarlı binaların sigortalanabilmesi için, sigorta ettiren tarafından bu binalar için oturulabilir durumda olduklarını gösterir bir "yapı kullanma izni" verildiğinin belgelendirilmesi, veya "yapı kullanma izni"nin alınamadığı durumlarda ise,
A)yapı denetim uygulaması olan illerde, onarımı denetleyen yapı denetim firmaları tarafından düzenlenmiş, onarımın onarım ruhsatına uygun olarak yapıldığını gösterir belge,
B)yukarıda (a) dışındaki durumlarda ise, onarımı yapan ve denetleyen fenni sorumlulardan, gerekli onarımın uygun olarak yapıldığını gösterir bir belgenin getirilmesi ve tarih ve numarasının poliçeye "açıklama" olarak kaydedilmesi yeterli olacaktır.
"ağır" hasarlı olarak nitelenen binaların yıkılması gerekmekte olup, bunların sigorta teminatı altına alınması mümkün değildir.

Zorunlu Deprem Sigortası yaptırılabilmesi için "inşaat ruhsatı" alınmış olması gerekir mi?

Bu durum, sigorta konusu binanın hangi tarihte inşa edilmiş olduğuna göre değişiklik göstermektedir. Buna göre;

 • 27 Aralık 1999 tarihinden önce yapılan binalar için "inşaat ruhsatı" aranmamaktadır. Ancak, söz konusu yerlerin (arsanın veya binanın) tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi olmaları gerekmektedir. Diğer bir deyişle hazine arazileri üzerine kaçak olarak yapılmış olan binalar için sigorta yapılmamaktadır.
 • 587 sayılı kanun hükmünde kararnamenin yayım tarihi olan 27 Aralık 1999 tarihinden sonra mesken olarak inşa edilen binalar için ise, ilgili mevzuat çerçevesinde inşaat ruhsatı alınmış olması şartı aranmaktadır. Diğer bir deyişle, yeni binalar ancak "inşaat ruhsatı" bulunması kaydıyla sigortalanabilmektedir. Buna karşılık "iskan izni"nin ibrazına her iki durumda da gerek bulunmamaktadır.

Zorunlu Deprem Sigortası yaptırılabilmesi için "iskan izni" (yapı kullanım izin belgesi) alınmış olması gerekir mi? Emlak vergileri dahil tüm vergilerin ödendiği bir dairenin imar, iskan ruhsatı yoksa ZDS yapılabilir mi?

Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi düzenlenebilmesi için "iskan izni"nin ibrazı zorunlu bulunmamaktadır. Sigorta konusu binanın hangi tarihte inşa edilmiş olduğuna göre değişiklik göstermektedir.
Buna göre; 27 Aralık 1999 tarihinden önce yapılan binalar için "inşaat ruhsatı" aranmamaktadır. Ancak, söz konusu yerlerin (arsanın veya binanın) tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi olmaları gerekmektedir. Diğer bir deyişle hazine arazileri üzerine kaçak olarak yapılmış olan binalar için sigorta yapılmamaktadır. 587 sayılı kanun hükmünde kararnamenin yayım tarihi olan 27 Aralık 1999 tarihinden sonra mesken olarak inşa edilen binalar için ise, ilgili mevzuat çerçevesinde inşaat ruhsatı alınmış olması şartı aranmaktadır. Diğer bir deyişle, yeni binalar ancak "inşaat ruhsatı" bulunması kaydıyla sigortalanabilmektedir. Buna karşılık "iskan izni"nin ibrazına her iki durumda da gerek bulunmamaktadır.

ZDS yaptırılmamış ama emlak vergisi ödeniyorsa teminattan yararlanılabilir mi?

ZDS vergi değildir, bir sigortadır ve DASK sistemine katılımı olan sigortalılar poliçeleri doğrultusunda hasar durumunda hak sahibi olacaklardır.

Dairenin iskanı projeye uygun yapılmamışsa ZDS için sorun teşkil eder mi?

Zorunlu Deprem Sigortası için iskan zorunluluğu aranmamaktadır. Dolayısıyla sorun teşkil etmeyecektir.

1999 öncesi yapılmış iskanı olmayan ancak tapusu bulunan meskene sigorta yapılabilir mi?

1999 yılı öncesi inşa edilmiş meskenler için iskan veya inşaat ruhsatı aranmamaktadır.

Tapu tahsis belgesi ya da çaplı tasarruf vesikası ile Zorunlu Deprem Sigortası yaptırılabilir mi?

Bir binanın Zorunlu Deprem Sigortasına tabi olabilmesi için esas koşul, tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar (arsa, arazi vb.) üzerinde mesken olarak inşa edilmiş olmasıdır. Bu itibarla, tapu müdürlükleri tarafından düzenlenmiş, tapu kaydını içeren ve özel mülkiyete tabi olan (başka bir deyişle hazine ve kamu arazisi üzerinde bulunmayan) tapu tahsis belgesi veya çaplı tasarruf vesikası konusu binalar için de Zorunlu Deprem Sigortası yaptırılabilir.

Hak sahiplerine tapu dağıtımı yapılmamış kooperatiflerde Zorunlu Deprem Sigortası uygulaması nasıl olacaktır?

Henüz hak sahiplerine tapu dağıtımının yapılmadığı ve tapu senedinde "malik" olarak kooperatifin olduğu durumlarda, Zorunlu Deprem Sigortası, kooperatif veya kendisine belirli bir bağımsız bölümün tahsisi yapılmış hak sahibi kooperatif üyesi adına yaptırılabilir.

Noter satış vaadi sözleşmesindeki alıcı konumundaki kişi kendi adına Zorunlu Deprem Sigortası yaptırabilir mi?

Noterde yapılan sözleşmeler satış vaadi niteliğindedir ve taşınmazın mülkiyeti devredilemediği için satış vaadi sözleşmesindeki alıcı konumundaki kişi kendi adına Zorunlu Deprem Sigortası yaptıramaz.

Birden çok ortaklı limited bir şirkette ortakların adı poliçeye nasıl yazılabilir?

Poliçeye tapuda belirtilen  şirket adının yazılması yeterlidir.

Müstakil ve bahçe içerisinde bulunan bir daireyi kot farkından dolayı yol seviyesinden ayıran istinat duvarı bulunmaktadır. Olası bir depremde istinat duvarı çoktüğünde dairede oluşacak hasar ZDS kapsamında mıdır?

Zorunlu Deprem Sigortası ile; depremin, deprem sonucu yangının, deprem sonucu infilakın,deprem sonucu yer kaymasının sigortalı binalarda doğrudan neden olacağı maddi zararlar (temeller, ana duvarlar, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, tavan ve tabanlar, merdivenler, sahanlıklar, koridorlar, çatılar ve bacalarda meydana gelenler de dahil olmak üzere), DASK tarafından, sigorta bedeline kadar teminat altına alınmaktadır. Bu durumda  mesken ZDS kapsamındadır.

Devremülklerin Zorunlu Deprem Sigortası nasıl düzenlenebilir?

Konutun tümü için ve yıllık olarak tek bir Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi düzenlenmektedir. Bu itibarla, "devre mülkler"de de zorunlu deprem sigortası poliçesinin, 634 sayılı kat mülkiyeti kanunu'nun 61. maddesinde öngörülen yönetici tarafından yaptırılarak priminin ortak malikler arasında paylaştırılması gerekmektedir.

Eski yıllara ait zorunlu deprem sigorta poliçeleri saklanmalı mıdır?

Eski poliçe bilgileri sistemde mevcut olduğundan, saklama zorunluluğu bulunmamaktadır.

8 dairenin olduğu bir apartmanda sadece 4 daire yenileme yaptırıyorsa bu daireler için grup indirimi devam eder mi?

Sigorta yapılacak daire sayısı 8 ve 8'in üzerinde ise %10 indirimden faydalanabilir, aksi takdirde indirim uygulanmaz.

100 adet bağımsız villa binası (aynı yerde, farklı kapı nolu, farklı parsel nolu) % 10 indirimli olarak ZDS yapılabilir mi?

İndirimli poliçe kesme aşamasında il/ilçe/belde, semt ve mahalle bilgilerinin tüm daireler ve binalar için aynı olması gerekmektedir. Eğer bu bilgiler villaların tümü için aynıysa, %10 indirim uygulanabilir.

Diğer kısımları betonarme olup sadece çatısı ahşap taşıyıcı üzeri kiremit kaplama olan bir binanın yapı tarzı ne olarak seçilmelidir?

Çatısı dışındaki kısımları betonarme olduğu için bu binanın yapı tarzı çelik betonarmedir.

Tapuda kargir ve tam kargir yazdığında poliçenin çelik betonarme karkas üzerinden yapılmış olması doğru mudur?

Tapuda yer alan kargir ve tam kargir ifadelerinin zorunlu deprem sigorta poliçenizde çelik-betonarme tarifesi üzerinden değerlendirilmesi doğrudur.

Zorunlu Deprem Sigortası poliçesinin sahte olup olmadığı nasıl anlaşılır?

Zorunlu Deprem Sigortası poliçe kağıdı üzerinde DASK logosu, seri numarası ve zemininde mavi renkte DASK fligranı bulunmaktadır. Poliçenin geçerli olup olmadığının kontrolü için, www.dask.gov.tr internet sitesinden ad-soyad, poliçe numarası girilerek sorgulama yapılabilir.

Satın alınan bir dairenin ZDS poliçesi olup olmadığı nasıl öğrenilebilir?

DASK çağrı merkezi (0212 368 08 00)  aranarak tapu bilgilerinden ve isimden arama yapılarak poliçe kontrolü yapılabilir.

ZDS yaptırıldıktan sonra poliçe ulaşmadığında ne yapılmalıdır?

Poliçenin yaptırıldığı acente ile irtibata geçilmesi gerekmektedir.

Poliçelerin kaybedilmesi durumunda acente de poliçe numarasına ulaşamıyorsa ne yapılmalıdır?

0212 368 08 00 numaralı telefondan DASK çağrı merkezi aranarak sistemden poliçe numarasına bakılarak ilgili acenteden veya bağlı olduğu sigorta şirketinden yeniden basım yapılabilir.

Site yönetimi olarak tüm binalar sigorta ettirilmek istenildiğinde ancak tüm dairelere ulaşılamadığında tümünün sigortalanması için ne yapılmalıdır?

Site yönetimi olarak sigorta ettiren sıfatı ile tüm dairelerin ZDS yaptırılabilir. Site yönetimi olarak tüm poliçelerin primleri ödenmelidir.

DASK yaptırırken istenen bilgilerin bazıları eksik ve yanlış olursa ZDS poliçesi iptal edilir mi veya geçersiz sayılır mı? Tapu bilgileri doğru olduğu takdirde; adres, kat sayısı, bina-daire no yanlış veya eksik olarak yazılırsa problem çıkar mı?

Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi oluşturulurken tüm bilgilerin eksiksiz ve doğru olması esastır. Yanlış bilgiden kaynaklanabilecek problemlerden sigorta ettiren sorumludur. 

Poliçe süresi bitmeden önce yenileme işlemi yaptırılabilir mi ?

Poliçenin süresi bitmeden önceki 60 gün içerisinde poliçeyi düzenleyen acenteye başvurularak yenilenmesi mümkündür.

Zorunlu Deprem Sigortasında indirim var mı, nasıl yararlanabilirim ?

Apartman ve sitelerde en az sekiz bağımsız bölümü içeren toplu sigortalar için, tarife fiyatları üzerinden %10 oranında indirim uygulanır.

Yapı kullanım izin belgesi nedir?

İmar Kanununun 30. Maddesine göre, yapı tamamlandıktan sonra belediye veya valiliklerce anayapının bütün bağımsız bölümleri için verilen ve bağımsız bölümlerin amacına uygun kullanılabilir durumda ve projesine uygun inşa edildiğini gösteren belgedir. Bu belge bir apartmanın sadece bir kısım bağımsız bölümleri için verilmişse cins değişikliği yapılamaz ve kat mülkiyetine geçilemez.

Azami teminat tutarı nedir ve nasıl tespit edilmektedir?

Her yıl yapı maliyetlerindeki artışa paralel olarak belirlenen azami bir tutara kadar teminat vermektedir. DASK tarafından verilen azami teminat tutarları internet sitemizde yeralmaktadır.
Azami teminat tutarının tespitinde mevcut yapı stokunun büyük bir kısmını oluşturan binaların yeniden inşa bedeli (arsa değeri hariç) dikkate alınmaktadır. Sigorta yaptıranların teminat tutarları (sigorta bedeli), bu azami teminat tutarını geçmemek üzere, meskenlerinin büyüklüğüne ve yapı tarzına göre belirlenmektedir. Eğer meskenin değeri DASK tarafından verilen teminat tutarını aşıyorsa sigortalı, aşan kısım için sigorta şirketlerinden isteğe bağlı olarak ek teminat alabilmektedir.

Azami teminat tutarını geçen binalarda sigorta bedelini değiştirmediği sürece metrekare düşük gösterilebilir mi?

Her iki m2 de de bedel ve prim değişmese dahi, poliçe düzenlenirken hasar durumunda problem yaşanmaması için doğru bilgi verilmesi esastır.

Zorunlu Deprem Sigortasında tespit edilen sigorta bedeline konutun arsa bedeli dahil midir?

Sigorta bedeline konutun arsa bedeli dahil değildir. Herhangi bir depremde konut tamamen yıkılsa dahi, "arsa" üzerinde sigortalının arsa payı baki kalacağından arsa değeri dikkate alınmaz. Sigorta tazminatının hesabında, rizikonun gerçekleştiği yer ve tarihte, binanın piyasa rayiçlerine göre bulunan yeni inşa bedeli esas alınır.

ZDS poliçesi yaptırırken piyasa rayici mi yoksa tapudaki bedel mi esas alınmalıdır?

Bedel, binanın brüt yüzölçümünün, Hazine Müsteşarlığı'nın belirlediği m2 fiyatları ile çarpılmasıyla bulunur.

Evin bedeli kredi için daha yüksek gösterilebilir mi?

Bedel, binanın brüt yüzölçümünün, Hazine Müsteşarlığı'nın belirlediği m2 fiyatları ile çarpılmasıyla bulunur. Ve bu bedel, Zorunlu Deprem Sigortası yapılan bir meskenin sigorta bedeli, herhalde tarifede belirlenen azami teminat tutarından çok olamaz. Alınan teminatın kredi bedelinden düşük olduğu durumlarda, isteğe bağlı konut sigorta poliçesi ile eksik kalan teminat tamamlanabilir.

Poliçe yapılırken m2 olarak tapuda yazan bedel mi esas alınmalıdır?

Tapuda yazan m2'nin, zaman içerisinde o dairenin inşasında değişikliğe uğrama ihtimali olduğundan ya da arsa tapularındaki m2 dairenin kullanılan brüt yüzölçümünü yansıtmadığından sigorta ettirenin beyanı esas alınmalıdır.

Sigorta bedelinde muafiyet var mıdır?

Sigorta bedelinin %2 si her bir hasarda tenzili muafiyet olarak uygulanır.

Yazdırılabilir Sayfa Yazdırılabilir Sayfa | Word'e Aktar Word'e Aktar | Tavsiye Et Tavsiye Et | Yorum Yaz Yorum Yaz

ANKET

Sigorta poliçesi satın alırken sizce hangisi daha önemlidir?Tüm Anketler

Altyapı: MyDesign